23 May 2024

Kredyt i leasing samochodowy - Kompendium wiedzy
Cesja umowy leasingu

Cesja umowy leasingu to nic innego jak przekazanie przedmiotu umowy przez jednego podmiot innemu. W praktyce ta operacja wydaje się dość nieskomplikowany procesem, jednak rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. W tym artykule przybliżymy pojęcie cesji oraz wyjaśnimy na czym polega cesja umowy leasingu, jakie są jej koszta oraz w jaki sposób wpłynie na rozliczenia podatkowe.

Na czym polega cesja umowy leasingu?

Każda cesja umowy leasingu musi być zgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Zacznijmy od początku. W przypadku samochodu, minimalny czas umowy leasingu jakim musimy się związać wynosi 2 lata (minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu). Jeśli osoba, która wzięła coś w leasingu decyduje się na cesję, po prostu przekazuje ona swoje zobowiązanie finansowe względem leasingodawcy, innej instytutcji.

Analogicznie więc, nowy leasingobiorca przejmuje zobowiązanie od swojego poprzednika i dalej uiszcza pewną kwotę pieniędzy za wyleasingowany przedmiot. Należy pamiętać, że każda cesja umowy leasingu musi zostać zaakceptowana przez leasingodawcę. Dotyczy to zresztą każdej formy odstąpienia od umowy leasingu.

Jakie koszty wiążą się z cesją umowy leasingu?

W celu cesji umowy leasingu należy uiścić opłatę manipulacyjną na rzecz leasingodawcy. Jej koszt może wynosi zazwyczaj około 1000 złotych, jednak może być ona wyższa. W zależności od ustaleń stron, opłatę manipulacyjną może uiścić zarówno nowy, jak i stary właściciel umowy leasingowej. W praktyce, ta danina zazwyczaj pokrywana jest przez osobę, która chce pozbyć się przedmiotu leasingu.

Niektórzy leasingobiorcy mogą zażądać od osoby przejmującej zobowiązanie odstępnego, którego kwota zależy od wysokości zapłaconych rat leasingu oraz wkładu własnego przy podpisywaniu umowy. Jej wysokość ustalana jest pomiędzy podmiotami.

Jak cesja leasingu samochodu wpłynie na rozliczenia podatkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymaga się od cedenta, czyli dotychczasowego leasingobiorcy, uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz urzędu skarbowego w zamian za cesję umowy leasingu. Dotyczy to również osób, które są płatnikami VAT lub wliczyły samochód w leasingu w koszta prowadzenia działalności.

Nowy leasingobiorca ma prawo zaliczyć przejętą umowę o leasing w koszty prowadzenia firmy. Możliwe jest odliczenie całości podatku VAT, jeśli samochód nie był używany w celach prywatnych. W innym wypadku odliczyć można 50% VAT od każdej raty. Należy pamiętać o limicie kwotowym do 150 tysięcy, jeśli liczymy koszty do CIT lub PIT.

Czy warto decydować się na cesję leasingu?

Cesja leasingu wydaje się być rozwiązaniem wręcz skrojonym dla osób, które chcą lub muszą pozbyć się ciążącego na nich zobowiązania przed zakończeniem umowy leasingowej. Przejęcie naszego zobowiązania przez podmiot trzeci znacznie odciąży budżet i pozwoli na uzyskanie dodatkowych funduszy, które przeznaczyć można na inny cel.

Co więcej, cesja leasingu może być bardzo korzystna również dla strony, która zdecyduje się na jego przyjęcie. W przypadku fuzji spółek, ich przejęcia przez inny podmiot lub zmiany restrukturyzacyjne, umowa zostaje kontynuowana na obowiązujących wcześniej warunkach, pomimo zmiany jej właściciela. Cesja leasingu to opcja, na której wszystkie strony mogą zyskać!

Leasing samochodowy